1977 - 67 - Biyoloji-Jeoloji - Can Cankat 1977 - 68 - Biyoloji-Jeoloji - Ayşe Öcalan 1977 - 69 - Biyoloji-Jeoloji - Şehnaz Güven
~ CAN CANKAT ~ ~ AYŞE ÖCALAN ~ ~ ŞEHNAZ GÜVEN ~
1977 - 70 - Biyoloji-Jeoloji - Özen İbrahim 1977 - 71 - Biyoloji-Jeoloji - Sevda Altınörs
~ ÖZEN İBRAHİM ~ ~ SEVDA ALTINÖRS ~